DVE Online Nieuws


Ook parkeerbelasting verschuldigd op oplaadplek

Op een parkeerplek met een laadpaal, gereserveerd voor opladen van elektrische auto’s, gelegen binnen een zone voor betaald parkeren is volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant ook parkeerbelasting verschuldigd.
Een berijder van een elektrische auto’s gaat in bezwaar en beroep tegen een door de gemeente Breda aan hem opgelegde naheffingsaanslag parkeerbelasting. De man had zijn auto geparkeerd op een oplaadplek die gelegen was in een zone voor betaald parkeren. In de parkeerverordening van de gemeente is geen vrijstelling voor elektrische auto’s opgenomen. In de auto was geen geldig parkeerkaartje zichtbaar, noch was de auto aangemeld met GSM-parkeren. De parkeerplek was voorzien van het verkeersbord E04 (‘parkeergelegenheid’), voorzien van een onderbord met de tekst ‘alleen voor opladen elektrische voertuigen’. Volgens de man is hij geen parkeerbelasting verschuldigd, omdat de bebording erop duidt dat er op die plaats een vrijstelling van parkeerbelasting geldt, zoals die eveneens geldt bij parkeerplaatsen aangewezen voor het halen en brengen van kinderen of voor het parkeren door invaliden. De rechtbank gaat echter met die redenatie niet mee. De bebording bij de parkeerplek bepaalt alleen dat de betreffende parkeerplek alleen bedoeld is voor elektrische auto’s om op te laden bij de laadpaal. Dit behelst niet de bekendmaking van een ontheffing of vrijstelling van parkeerbelasting. De door de man genoemde situaties van kiss & ride plekken en parkeerplaatsen voor gehandicapten zijn volgens de rechtbank niet vergelijkbaar met de oplaadparkeerplaatsen voor elektrische auto’s. Kiss & ride plekken zijn immers niet bedoeld om te parkeren en voor houders van een gehandicaptenparkeerkaart is in de parkeerverordening wèl een vrijstelling/ontheffing verleend voor het betalen van parkeerbelasting mits er geparkeerd wordt op gehandicaptenparkeerplaatsen.
Thu, 15 Aug 2019 12:00:00
Lees verder...


Berekening KIA bij een samenwerkingsverband

Voor de hoogte van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) bij een samenwerkingsverband is de totale investering in het ondernemingsvermogen van het samenwerkingsverband relevant. De aldus berekende KIA wordt naar verhouding verdeeld over de firmanten.
Een firma investeert in 2016 voor € 128.000 in bedrijfsmiddelen. Aanvankelijk passen de firmanten ieder € 6.926 aan KIA toe. Na ontvangst van hun aanslag maken ze bezwaar tegen de hoogte van de KIA. In het bezwaarschrift stellen zij ieder recht te hebben op een KIA van € 13.852, behorende bij de investering van € 128.000 door de firma. Rechtbank Den Haag stelt aan de hand van de wettekst de hoogte van de KIA voor iedere firmant vast op € 6.926. De rechtbank kan het standpunt van de firmanten niet volgen. Dit standpunt gaat namelijk voorbij aan de wettelijke regeling van de KIA. In de parlementaire geschiedenis bij deze bepaling staat dat voor toepassing van de KIA bij samenwerkingsverbanden juist is beoogd voor samenwerkingsverbanden deze zoveel mogelijk hetzelfde te behandelen als bij eenmanszaken en bv’s. Daarom is voor de hoogte van de KIA het investeringsbedrag van het samenwerkingsverband relevant. Volgens de rechtbank komt daar ook nog bij dat het standpunt van de firmanten zou inhouden dat door beide vennoten ieder een bedrag van € 128.000 aan bedrijfsmiddelen is geïnvesteerd, terwijl de totale investering door beide firmanten € 128.000 is. Bron: Rb. Den Haag 17-5-2019 (publ.12-8-2019)
Wed, 14 Aug 2019 12:00:00
Lees verder...


Nationale MeewerkWeek: betrokkenheid directie belangrijk

Directies nemen te weinig initiatief om de mening van het personeel te horen. Dat vindt 38% van de ondervraagden uit een onderzoek van de Nationale Meewerkweek onder 1000 respondenten binnen grotere organisaties in Nederland (100+ medewerkers). 32% van de ondervraagden voelt zich niet serieus genomen door de directie.
In hoeverre medewerkers zich gehoord voelen lijkt invloed te hebben op de tevredenheid. Zo beoordelen ondervraagden die zich niet gehoord voelen hun werkgever met een 6,6 tegenover een 8,2 van de groep die zich wel gehoord voelt. Uit het onderzoek blijkt dat 33% van de ondervraagde medewerkers vindt dat de directies niet genoeg doen met de verkregen feedback. Meer dan de helft (53%) van de medewerkers geeft aan meer werkgeluk te ervaren als aangedragen verbeterpunten vanuit de werkvloer opgepakt worden. 49% van de medewerkers ziet de directie vrijwel nooit op de werkvloer, terwijl 54% dat wel op prijs stelt. 39% van de medewerkers heeft het gevoel dat de directie niet precies weet wat er op de werkvloer speelt. De mate waarin de directie betrokken is bij de werkvloer lijkt invloed te hebben op de tevredenheid van medewerkers. Zo is het ontbreken van betrokkenheid van de directie voor meer dan een kwart (27%) van de ondervraagden een mogelijke reden om het bedrijf te verlaten. Tijdens de Nationele MeewerkWeek werken CEO’s en managers mee op de werkvloer van hun bedrijf. Hiermee doen zij unieke inzichten op die bijdragen aan duurzame inzetbaarheid en werknemerstevredenheid. De Nationale MeewerkWeek wordt ondersteund door toonaangevende instituten zoals MVO Nederland en Top Employers Institute. De vijfde Nationale MeewerkWeek vindt plaats van maandag 9 tot en met vrijdag 13 september 2019. Bron: Nationale meewerkweek 31-07-2019
Wed, 14 Aug 2019 12:00:00
Lees verder...


‘Freelancers’ in dienstbetrekking

Een thuiszorginstelling werkte met zowel werknemers als freelancers. Volgens de inspecteur bleek echter uit alles dat de ‘freelancers’ in privaatrechtelijke dienstbetrekking waren.
Een thuiszorginstelling maakte voor haar dienstverlening gebruik van medewerkers die op de loonlijst stonden. Daarnaast werkte de thuiszorginstelling met freelancers, waarmee een ‘arbeidsovereenkomst freelancer’ was aangegaan. Hierin stond onder meer dat de werkdagen en -uren in overleg werden bepaald, per gewerkt uur een vaste beloning werd betaald en de werknemer niet zonder schriftelijke toestemming van de thuiszorginstelling een beroep of bedrijf mocht uitoefenen of elders in dienstbetrekking werkzaam mocht zijn. Na een boekenonderzoek legt de inspecteur aan de thuiszorginstelling naheffingen loonheffingen op over de jaren 2012, 2013 en 2014. De naheffingen hadden betrekking op de freelancers. De zaak belandt uiteindelijk bij Hof Arnhem-Leeuwarden. Dit hof oordeelt dat tussen de thuiszorginstelling en de freelancers een privaatrechtelijke dienstbetrekking bestaat, zodat er een inhoudingsplicht geldt. Volgens het hof was een gezagsverhouding aanwezig omdat de thuiszorginstelling bevoegd was de freelancers bindende aanwijzingen te geven over het te verrichten werk en verantwoordelijk was voor de kwaliteit van de te leveren zorg. Het hof vond het aannemelijk dat de freelancers zich, net als de medewerkers die op de loonlijst stonden, moesten houden aan het verrichten van de werkzaamheden op de manier zoals omschreven in het zorgplan. Ook was sprake van een verplichting om persoonlijk arbeid te verrichten. De freelancers konden zich niet vrijelijk laten vervangen. Tot slot had de thuiszorginstelling de verplichting tot het betalen van loon. Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 2-07-2019
Tue, 13 Aug 2019 12:00:00
Lees verder...


Scholingsvouchers voor uitzendkrachten

Uitzendondernemers kunnen weer bij DOORZAAM scholingsvouchers aanvragen voor hun uitzendkrachten. Vanwege het grote succes heeft DOORZAAM besloten om in augustus een nieuwe ronde uit te geven.
Met een scholingsvoucher kunnen (voormalige) uitzendkrachten zelf een of meerdere opleidingen, cursussen of trainingen kiezen tot een maximum van €500. In de week van 26 tot en met 30 augustus kunnen uitzendondernemers maximaal 25 scholingsvouchers reserveren bij DOORZAAM (www.doorzaam.nl). De vouchers zijn beschikbaar voor werkende uitzendkrachten werkzaam in fase A of 1-2, en niet hoger opgeleid dan MBO 4. Voorwaarde is dat het uitzendbureau afdraagt aan Stichting Fonds Uitzendbranche (SFU). Uiterlijk 31 augustus 2019 wordt bekend gemaakt of de reservering wordt toegekend. Vanaf 2 september 2019 kunnen de uitzendondernemers de vouchers op naam van een uitzendkracht zetten. De voucher is na uitgifte drie maanden geldig. De voucher is niet voor een door de uitzendwerkgever vereiste functiegerichte scholing bedoeld. Deze opleidingen moet het uitzendbureau bekostigen uit de eigen scholingsbestedingsverplichting van 1,02%. Facturen door uitzenders betaald voor de scholingsvouchers mogen niet verrekend worden met de 1.02% scholingsbestedingsverplichting omdat deze bedragen van de scholingsvouchers door DOORZAAM terugbetaald worden aan de uitzendorganisatie. Bron: ABU 9-08-2019; DOORZAAM
Tue, 13 Aug 2019 12:00:00
Lees verder...


Bezwaar tegen afwijzing cijfermatige onderbouwing was mogelijk

Na een massaalbezwaarprocedure inzake de btw-correctie voor het privégebruik van de auto van de zaak kregen ondernemers de mogelijkheid om met nadere gegevens te onderbouwen dat de forfaitaire btw-correctie tot een te hoog bedrag leidt. Volgens de fiscus staat tegen een afwijzing van die onderbouwing geen bezwaar en beroep open, maar dat is volgens Rechtbank Gelderland niet terecht.
Over de jaren 2011 tot en met 2016 liep er een massaalbezwaarprocedure over de btw-correctie voor het privégebruik van de zakelijke auto. Na een arrest van de Hoge Raad van 21 april 2017 heeft de Belastingdienst collectief uitspraak gedaan, waarbij de bezwaren zijn afgewezen, maar belastingplichtigen wel de mogelijkheid kregen om nadere gegevens aan te leveren. Een ondernemer die aan zijn werknemers auto’s ter beschikking heeft gesteld, maakt van die mogelijkheid om nadere gegevens aan te leveren gebruik. De fiscus geeft echter in een brief van 28 november 2017 aan de ondernemer aan dat de aangeleverde gegevens niet leiden tot een teruggaaf van omzetbelasting. Tegen die beslissing gaat de ondernemer in bezwaar. Dit bezwaar wordt echter ongegrond verklaard, omdat volgens de Belastingdienst geen sprake is van een voor bezwaar vatbare beschikking. Er was slechts sprake van een cijfermatige uitwerking van de arresten van de Hoge Raad waar geen bezwaar en beroep tegen mogelijk is. Daar gaat de rechtbank echter niet in mee. Er is volgens de rechtbank geen sprake van een louter cijfermatige uitwerking. De omvang van het privégebruik moet met inachtneming van alle omstandigheden van het geval worden bepaald. De gegevens moeten worden gewogen. De uitkomst staat dus nog niet vast. De toetsing van de bruikbaarheid van de gegevens en de weging daarvan moet kunnen worden voorgelegd aan de rechter. Daarom is het beroep ontvankelijk. De ondernemer heeft er verder geen baat bij, omdat uit de aangeleverde gegevens volgens de rechtbank niet blijkt dat toepassing van het forfait leidt tot de heffing van te veel omzetbelasting. Bron: Rb. Gelderland 6-08-2019
Mon, 12 Aug 2019 12:00:00
Lees verder...


Supermarkten betrekken klanten bij strijd tegen voedselverspilling

Supermarkten met het Super Supermarkt Keurmerk (SSK) gaan klanten attenderen op hun rol bij voedselverspilling. Producten die de houdbaarheidsdatum naderen, worden voorzien van stickers met de tekst ‘Samen tegen voedselverspilling, kwestie van doen!’. Klanten worden zo aangemoedigd deze producten te kopen.
Van politiek tot keukentafel vinden er initiatieven plaats om verspilling van voedsel terug te dringen. Een belangrijk thema binnen het SSK keurmerk is ‘Afvalinzameling en –reductie’, waaronder ook het tegengaan van voedselverspilling valt. Behalve een zeer uitgekiend bestelsysteem, zetten SSK ondernemers zich bijvoorbeeld ook actief in tegen voedselverspilling door samen te werken met de Voedselbank en producten tegen de THT datum te verwerken in maaltijden. In Nederland wordt een kwart van het voedsel van grond tot mond verspild volgens onderzoek van Wageningen University. Dit is natuurlijk zonde van het eten, het geld en belastend voor het milieu. Daarom bedacht stichting SSK de campagne ‘Samen tegen voedselverspilling’ om zo klanten te wijzen op hun invloed op de dreigende verspilling. De stickers geven een extra stimulans om de producten, waar niks mis mee is, te kopen. De stickeractie is een initiatief van Stichting Super Supermarkt Keurmerk, die het SSK uitreikt aan zelfstandige supermarktondernemers die zich extra inzetten voor de leefbaarheid in en (net) buiten hun supermarkt. In het SSK staan zeven thema’s centraal: lokale betrokkenheid, stimulerend personeelsbeleid, onderscheidend assortiment, duurzaam met energie, veiligheid en preventie, afvalinzameling en -reductie en transport en logistiek. Het keurmerk is ontwikkeld door brancheorganisatie het Vakcentrum in samenwerking met kennisorganisatie TNO. Bron: Vakcentrum 6-08-2019
Mon, 12 Aug 2019 12:00:00
Lees verder...


Uitkeringen vanwege beroepsziekte geen letselschade-uitkeringen

Een man is arbeidsongeschikt geraakt als gevolg van een ziekte die volledig door het werk is veroorzaakt. Hij stelt daarom dat de uitkeringen die hij daarvoor ontvang moeten worden aangemerkt als letselschade uitkeringen.
Een man is sinds 2001 arbeidsongeschikt en heeft in 2015 uitkeringen van het UWV en een verzekeringsmaatschappij ontvangen. Door de inspecteur zijn deze uitkeringen als belastbaar inkomen uit werk en woning in aanmerking genomen. Volgens de man is dit niet terecht. Volgens hem betreft het letselschadeuitkeringen – de arbeidsongeschiktheid is immers een direct gevolg van zijn werkzaamheden. Volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad zijn dergelijke uitkeringen belast als inkomen uit sparen en beleggen en dus niet als inkomen uit werk en woning. Volgens Hof Den Haag brengt de omstandigheid dat de uitkeringen worden verstrekt als gevolg van de beroepsziekte niet mee dat de uitkeringen moeten worden aangemerkt als letselschade-uitkeringen. In de jurisprudentie van de Hoge Raad waar de man naar verwees was de situatie namelijk anders. Daar was steeds sprake van door een werkgever verstrekte vergoedingen voor (immateriële) schade en verlies aan arbeidskracht. De uitkering van het UWV is een publiekrechtelijke WAO-uitkering die dient ter (gedeeltelijke) vervanging van het inkomen dat de man genoot vóór zijn arbeidsongeschiktheid; de uitkering van de verzekeringsmaatschappij dient om de WAO-uitkering aan te vullen, zodat de inkomensterugval ten opzichte van het laatst verdiende salaris wordt verminderd. Beide uitkeringen strekken er dus toe het als gevolg van de arbeidsongeschiktheid verloren inkomen te vervangen. Bron: Hof Den Haag 10-07-2019
Thu, 08 Aug 2019 12:00:00
Lees verder...


Bank kan klant weigeren vanwege belastingontwijking

Banken moeten van De Nederlandsche Bank (DNB) in de gaten houden of hun klanten belasting ontwijken. Als klanten aan belastingontwijking doen, kan dat volgens DNB reden zijn om ze te weigeren.
De DNB heeft in juli aanbevelingen gepubliceerd in een good practices document waarin wordt aangegeven hoe banken moeten omgaan met belastingrisico’s bij hun cliënten. Dit document is tot stand gekomen na een consultatieronde met de banken. In het definitieve document worden praktijkvoorbeelden gegeven voor de identificatie van fiscale integriteitsrisico’s. Volgens de toezichthouder is het voor banken ook een wettelijke verplichting om na te gaan of cliënten geen belasting ontwijken. Volgens de banken gaat DNB hiermee te ver. Belastingdeskundigen wijzen erop dat zo illegale belastingontduiking en legale belastingplanning op één hoop worden gegooid. Volgens DNB mogen banken echter om illegale belastingontduiking op het spoor te komen (legale) ontwijking niet negeren. Ook kan belastingontwijking de reputatie van een bank beschadigen en afbreuk doen aan het vertrouwen in de financiële sector. Bron: FD 7-08-2019
Wed, 07 Aug 2019 12:00:00
Lees verder...


Anoniem solliciteren succesvol als recruitmentstrategie

Zo'n 79% van de Nederlandse HR professionals en recruiters geeft aan dat anoniem solliciteren goed werkt om de meest geschikte kandidaat voor de rol te vinden. Bij twee derde is het een vast onderdeel van de recruitmentstrategie. Dat zijn de bevindingen van een onderzoek van LinkedIn naar genderdiverse bedrijven en de impact van taal om inclusieve organisaties te creëren.
Bedrijven zien diversiteit als een steeds belangrijker element voor het succes van hun organisatie. Drie van de vier respondenten vinden een juiste man-vrouwverhouding belangrijk. Zij stemmen daar ook hun wervings- en selectiestrategie op af. Zo heeft 64% van hen anoniem solliciteren als vast onderdeel van het wervingsproces. Dit wordt door de respondenten nageleefd met het weglaten van een profielfoto en het verwijderen van de naam van de sollicitant (respectievelijk 55% en 47%). Er lijkt nog wel wat winst te behalen op een genderneutrale aanpak wat betreft de wervingstekst voor een sollicitatie. 62% geeft namelijk aan dat zij nog steeds zelf een inschatting maken of een vacature interessanter is voor een man of vrouw. Dit leidt er vaak ook toe dat de vacaturetekst hierop is aangepast. De impact van taalgebruik wordt dus niet onderschat, en daarom worden vacatureteksten bij bijna de helft van de respondenten (47%) altijd intern nagekeken op taalgebruik wat betreft genderneutraliteit. Daarnaast geeft 82% van de HR professionals aan alleen genderneutrale termen in de bedrijfscommunicatie te gebruiken. Deze maatregelen worden genomen om er zeker van te zijn dat er geen onbewuste vooroordelen qua woordkeus gebruikt worden. Bijna de helft van de respondenten (42%) zegt hier ook een interne cursus voor gevolgd te hebben. Bron: Managersonline.nl 2-08-2019
Wed, 07 Aug 2019 12:00:00
Lees verder...

Waarom DVE?

Toegankelijk

Aandacht

Consistent

Verantwoordelijkheid

Pro-actief

Menselijk